Návštěvní řád

 1. Zakoupením vstupenky a vstupem do objektu diváci vyjadřují souhlas s návštěvním řádem a zavazují se k jeho dodržování.

 2. Diváci jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou, případně prokázat nárok na nepřenosnou vstupenku, na kterou se vztahuje sleva.

 3. Pověření zaměstnanci městského divadla mají právo odepřít vstup osobám (příp. vyvést beznároku na náhradu vstupného) pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce a nedodržují návštěvní řád a nedbají pokynů pořadatele.

 4. Do přízemí divadelního sálu je zajištěn bezbariérový přístup pomocí schodišťové plošiny.

 5. Diváci mohou požádat biletáře/šatnáře o zapůjčení sluchátek.

 6. Divákům není dovolen vstup se zvířaty s výjimkou vodícího nebo asistenčního psa.

 7. Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určeným a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám.

 8. Diváci odkládají svrchní oděv a jiné předměty v šatně proti žetonu nebo lístku, jimiž se musí při vyzvedání prokázat. Pokud se diváci žetonem nebo lístkem neprokážou, musí uschovanou věc přesně popsat, a bude jim vydána po skončení provozu šaten. Městské divadlo odpovídá jen za věci, které převzalo do úschovy v prostoru k tomu určenému.

 9. Diváci nesmějí do úschovy do šatny odkládat věci zapáchající, hořlaviny, věci, které by poškodily ostatní oděvy, zbraně a jiné nebezpečné předměty.

 10.  V průběhu představení jsou všichni diváci povinni na chodbách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno.

  1. V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit personálu divadla, který zajistí předlékařskou pomoc a v případě potřeby přivolá pomoc lékařskou.

  2. Při představeních pro školy zodpovídají za pořádek a bezpečnost diváků osoby pověřené dohledem nad nimi.

  3. Do divadelního sálu není dovoleno vnášet jídlo a nápoje.

  4. Divákům je ve všech prostorách divadla zakázáno
   – kouřit (včetně elektronických cigaret) a používat otevřený oheň
   – poškozovat budovu a vybavení interiéru
   – vhazovat předměty na jeviště a do hlediště
   – pořizovat zvukové a obrazové záznamy bez předchozího výslovného souhlasu pořadatele


  5. V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád, požární evakuační řád a požární poplachové směrnice jsou viditelně vyvěšeny v prostoru šaten pro diváky.

 1. Prostor hlediště je monitorován kamerou bez záznamu za účelem organizačně technického zajištění představení.

S účinností od 24. května 2018

PaedDr. Jana Maršálková ředitelka divadla